Контакты для заказа экскурсий по Одессе

 

 +38 048 795-53-05 

 +38 097 330-55-53 

 +38 066 806-36-64 

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Экскурсии по Одессе для иностранцев

Экскурсии проводятся на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, польском и чешском языках.

 

Феликс Госиоровский
?lady polskie w historii Odessy rozpoczynaj? si? w 1415 roku, kiedy to polski kronikarz Jan D?ugosz w swoich „Rocznikach ” opisuje osad? Kocjubiejewo znajduj?c? si? na terenie obecnego miasta Odessa.
We wrze?niu 1794 roku, kiedy pierwsze budowniczowie k?adli kamienie w?gielne w podwaliny przysz?ego miasta-portu nad morzem Czarnym, w Polsce trwa?o powstanie pod dow?dztwem Tadeusza Ko?ciuszki, kt?re sko?czy?o si? kolejnym rozbiorem kraju. Ziemie zbo?owe Wo?y? i Podole przy??czono do Rosji, w tym czasie nast?puje rozw?j portu Odeskiego dzi?ki handlowi zbo?em.


Polscy kupcy natychmiast docenili rozw?j Odessy i regionu, przenosz? tu swoje przedsi?biorstwa handlowe.
Po ka?dym st?umionym powstaniu narodowym do Odessy przybywa fala polskich emigrant?w politycznych mi?uj?cych wolno?? swojego narodu. Trafili tutaj konfederaci jak i konstytucjonali?ci. Mieszkali tu Potoccy, Branieccy, Rzewuscy, Soba?scy, kt?rzy pozostawili w Odessie pi?kne pa?ace i legendy o bajecznych maj?tkach. Inni emigranci z Polski pozostawili naszemu miastu o wiele wi?cej ni? dobra materialne: majestat swojego ducha, wiar? o wolno?? i niepodleg?o?? swojego kraju, uwiecznili Odess? w s?owie! Po ulicach naszego miasta spacerowa? klasyk literatury polskiej Adam Mickiewicz, tu powsta?y wiersze „Sonet?w krymskich” i pierwsze wersy „Konrada Wallenroda” -- faktycznego planu walki o zwolnienie swojego narodu.
Ostoja tych idei by? ko?ci??, kt?ry by? nie tylko symbolem wiary lecz ogniwem ??cz?cym ducha narodowo?ciowego, obro?c? kultury i j?zyka ojczystego.

 

Шахский дворец
Osadnicy polscy wyr??nia?y si? swoj? inteligencj?, szlachetno?ci?, ?wiat?ymi umys?ami i profesjonalizmem. Byli to lekarze, architekci, wyk?adowcy , muzycy, oficerowie floty morskiej i kolejarze.
Polacy mog? by? dumni, ?e w budowie jednego z najpi?kniejszych teatr?w ?wiata -- Odeskiej opery – bra? udzia? ich rodak Feliks G?siorowski. Mieszka?cy Odessy wszystkich pokole? z wdzi?czno?ci? b?d? brali do r?ki ksi??ki z historii i statystyki naszego kraju, w kt?rzch ze skrupulatn? dok?adno?ci? zosta?y zawarte „dzieje czas?w dawno minionych”, opisane przez Apollona i Konstantyna Skalkowskiego (ojca i syna).
?lady polskie w historii naszego miasta uwieczniaj?:

Мемориальная доска Мицкевича

tablica pami?tkowa na domu by?ego liceum i wsp??czesny pomnik Adama Mickiewicza na alei Aleksandrowskiej,

памятник Мицкевичу

odnowiony ko?ci?? katedralny Wniebowzi?cia Matki Bo?ej z pomnikiem Jana Paw?a Drugiego, ulica Polska i ulica Lecha Kaczy?skiego. Gabloty muzealne w muzeum Literatury opowiadaj? o s?ynnych tw?rcach literatury, kultury i sztuki polskiej. Ruroci?g Odessa-Brody-Gda?sk, miasta zaprzyja?nione i miasta-partnery Odessy – ??d?, Gda?sk, Warszawa, dzia?alno?? Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza i d?wi?k j?zyka polskiego na ulicach odeskich, z kt?rych nigdy nie zetr? si? ?lady polskie.

 

 

на главную

 

 

Добавить комментарий